Logi sisse
Ei saa meie kirju? Logi sisse sotsiaalmeedia kaudu! Ja vajadusel muuda oma registreerimise e-posti aadress (näiteks gmail).
Sisene sotsiaalvõrgu kaudu:
Parooli meeldetuletus
Üks hetk!
Andmetöötluseks võib kuluda veidi aega: palume teid mitte millelegi klikkida ega seda lehekülge sulgeda; oodake tulemust.
Unustasite parooli?
Kasutaja autoriseerimine

Kasutamise tingimused

Avaldatud: 18.07.2024
Foks OÜ, registreerimisnumber 10104114, edaspidi «Vahendaja», teatab käesolevaga, et on sõlminud Lepingu mistahes füüsilise või juriidilise isikuga, kes on Pakkumuse tingimustega nõustunud.

1. Terminid ja määratlused

"Leping" ("Kasutamise tingimused") — osapoolte poolt tingimusteta vastu võetud kokkulepe, mis on sõlmitud Vahendaja ja Kasutaja vahel MinuValik.ee kasutamise eesmärgil.

"MinuValik.ee" — interneti keskkond www.minuvalik.ee

"Vahendaja" — Foks OÜ, mis esindab MinuValik.ee-d.

"Teenused" — MinuValik.ee poolt pakutavad teenused.

"Virtuaalarve" — Teenus, mis võimaldab Kasutajal opereerida keskkonnas MinuValik.ee vahenditega, mis on saadud partnerlustegevuse, vahendite ning saadud boonuste tagastamis käigus. Arvestus toimub tingühikutes, mis on võrdsustatud kursiga 1:1 EUR suhtes.

"Kasutaja" — füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku esindaja, kes kasutab Teenuseid.

"Ostja" — Kasutaja, kes kasutab Teenuseid tarbimise eesmärkidel.

"Partner" — Kasutaja, kes kasutab Teenuseid kommertslikel eesmärkidel.

"Müüja" — Partner, kas kasutab Teenuseid kaupade või teenuste müümiseks.

"Lisad" — tingimused, mis Vahendaja on pakkunud Partnerile Lepingule lisaks.

"Аktsept" — Vahendaja poolt seatud tingimused, mis on Kasutaja poolt kirjalikus, elektroonilises või suulises vormis tingimusteta vastu võetud.

"Reklaamiaktsioon" — MinuValik.ee poolt läbiviidav aktsioon, mille eesmärk on Müüja kaupade ja teenuste aktiivne edendamine.

"Kauplemiskaampaania" - reklaamikampaania alaliik, mis viiakse läbi Minuvalik.ee-s regulaarse müüja kaupade ning teenuste müügi eesmärgiga.

"Müügileping" — Vahendaja vahendusel Ostja ja Müüja vahel sõlmitav leping.

"Ostja Makse" — vahendite ajutine deponeerimine Vahendaja arvele Müüja kasuks.

"Tehing" — Ostja Makse edukas sooritamine, mis on toimunud Müügilepingu raames.

"Voucherite /kupongide deaktiveerimine " – Müüja poolt Kupongi / Voucheri vormistamine MinuValik.ee keskkonnas Ostja teenuse või kauba kättesaamisel. See on kohustuslik, kui ei ole sätestatud teisiti.

"Küsitlus" — avaliku arvamuse uuring, mis viiakse muu hulgas reklaami eesmärgil läbi keskkonnas MinuValik.ee.

"Komisjonitasu" — tasu, mille saab Vahendaja.

"Voucher" (vautšer) — dokument, mis kinnitab 100%-list ettemaksu, mille on teinud Ostja eesmärgiga omandada Müüja poolt Reklaamiaktsioonis pakutav kaup või teenus. Kujutab endast unikaalset 10-kohalist arvu, mis kehtib igas Ostja poolt pakutud vormis: trükituna, käsikirjas, elektrooniliselt. Täiendavaks identifitseerimiseks kasutatakse 4-kohalist arvu - PIN-koodi.

"Coupon" (kupong) — dokument, mis kinnitab Ostja õigust eritingimustele kauba või teenuse omandamisel, mida pakub müüja Reklaamiaktsiooni käigus. Kujutab endast unikaalset 10-kohalist arvu, mis kehtib Ostja poolt pakutud mistahes vormis: trükituna, käsikirjas, elektrooniliselt. Täiendavaks identifitseerimiseks kasutatakse 4-kohalist arvu - PIN-koodi.

"Kehtivusaeg" (vautšeri või kupongi) — Müüja poolt Reklaamiaktsiooni tingimustes kindlaks määratud ajavahemik, mille jooksul on Ostjal õigus kaupa või teenust saada.

"Garanteeritud tagastusaeg" (vautšeri või kupongi) — Võlaõigusseadus §56 v. a. §53 esitatud aeg, mille jooksul on Ostjal õigus Tehingust taganemisele ning vahendite garanteeritud tagastamisele. Vastab 14 kalendripäevale alates Tehingu hetkest.


2. Lepingu objekt

Käesolev Leping reglementeerib Vahendaja ja Kasutaja õigused Teenuste osas, mida pakutakse käesoleva Lepingu ja Lisade raames.


3. Leping ja Lepingu Lisad

3.1. Leping jõustub:

3.1.1. Reklaamiaktsiooni käigus Ostja poolt Tehingu sooritamise korral.

3.1.2. Partneri registreerimisel Vahendaja poolt Partneri isiklikul korraldusel, mis on edastatud kirjalikus, elektroonilises või suulises vormis.

3.1.3. Kasutaja iseseisval registreerumisel sotsiaalvõrgustike või e-posti teel.

3.2. Lisa jõustub pärast selle Aktsepti Partneri poolt.


4. Küsitlus

4.1. Küsitluse viib läbi Vahendaja.

4.3. Partneri poolt tellitud küsitlus viiakse läbi Partneri poolt Küsitlust puudutavale lisale antud Aktsepti alusel.


5. Reklaamiaktsioon

5.1. Selle all mõeldakse Teenuse pakkumist tehingu sõlmimiseks Ostja ja Müüja vahel käesoleva Lepingu ja selle Lisa alusel.

5.2. Reklaamiaktsiooni läbiviimise aluseks on Müüja Aktsept Vahendaja poolt tehtud Reklaamiaktsiooni hinnapakkumisele (Lisale). Reklaamiaktsiooni olemus seisneb Müüja poolt kaupade või teenuste pakkumises keskkonnas MinuValik.ee piiratud aja jooksul ja erihinnaga, mis on muul ajal välistatud.

5.2.1. Müügipakkumise erinevus seisneb Reklaampakkumise määramata ajaperioodis, nõutud erilise hinna puudumises ja selle kättesaadavuses.

5.3. Vahendaja ei ole Müüja ja Ostja vahel sõlmitava Müügilepingu osapool. Müüja kannab kogu vastutust Müügilepingu täitmise, kauba või teenuse pakkumise ja kvaliteedi, teavitamise ning vahendite tagastamise eest.

5.4. Müügileping loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmituks alates Tehingu vormistamise hetkest ning MinuValik.ee kupongi või vautšeri (Coupon / Voucher) omandamisel ostja poolt. Kupong või vautšer sisaldab informatsiooni, mis on Ostjale piisav kauba või teenuse saamiseks Kehtivusaja jooksul.

5.5. Tehingu toimumisel saab Müüja Ostja kohta informatsiooni mahus, mis on piisav kauba või teenuse pakkumiseks: nimi, kontakttelefon. Ostja e-posti aadressi Müüjale ei anta.

5.6. Müüja esitab Ostjale omandatud kauba või teenuse eest arve kauba või teenuse kättesaamise hetkel. Arve koostatakse kogu Ostja poolt tasutud summale ja sisaldab kõiki Müüja maksumäärasid. Arvel on märgitud kauba või teenuse saamise kuupäev, juhul kui see ei ole kokku lepitud teisiti.

5.7. Sooritatud Tehingute kogu informatsiooni ja vajalikku aruandlust säilitatakse keskkonnas MinuValik.ee ja see on ligipääsetav nii Müüjale kui ka Ostjale.

5.8. Vahendaja peab Müüjaga arveldust Reklaamiaktsiooni käsitleva Lisa alusel.

5.8.1. Tasumine toimub deaktiveeritud voucherite/kupongite põhjal. Maksete sagedus - iga 7 päeva tagant alates esimese tehingu päevast. Kui see ei ole võimalik või müüjaga on sõlmitud erikokkuleppe - mitte varem kui kahe (2) tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) kalendripäeva jooksul pärast kampaania lõppu.

5.8.2. Vahendaja jätab endale õiguse vähendada (kuni 3 päeva) või pikendada (14 tööpäeva) tasumiste perioodi Deaktiveeritud voucherite /kupongide arvu olulise suurenemise või vähenemise puhul.

5.8.3. Tüliküsimuste korral, mis on tekitatud Müüja poolt, on Vahendajal õigus peatada arveldus Müüjaga piiramatu aja ulatuses, mis on piisav antud olukorra lahendamiseks.

5.8.4. Voucher / kupon loetakse aegunuks ega kuulu teenindamisele / väljamaksmisele Partnerile, kui ostja ei kasuta vautšerit / kuponki määratud kehtivusaja jooksul (välja arvatud eraldi kokkulepitud juhtudel).

5.9. Müüja pangaarvele kantakse Komisjonitasu kinnipidamise järel ühe maksega üle kogu summa. Komisjonitasu kinnipidamine toimub reklaamiteenuse arve alusel, mis on kokku lepitud Lisas. Komisjonitasu sisaldab kõiki kulusid, mis on seotud reklaamiteenuse osutamisega, pangamaksete töötlemisega, ning maksusid.

5.10. Vahendaja ei kompenseeri Müüjale Komisjonitasu, juhul kui viimane on vahendid Kasutajale tagastanud.

5.11. Juhul kui Müüja ei täida Ostjate ees oma kohustusi, on Vahendajal õigus nõuda Müüjalt trahvi 100% Tehingu maksumusest pluss sada (100) EUR iga välja selgitatud juhtumi kohta.

5.12. Reklaamiaktsioon kestus ja tehingute arvu piirangud võivad muutuda üles – või allapoole ilma Ostjate etteteatamata vastavalt lepingu lisale, mis on koostatud Vahendaja ja Müüja vahel. Piirangud määrab Müüja vastavalt kehtivale nõudlusele ja klienditeeninduse parandamise eesmärgil.


6. Vahendaja õigused ja kohustused

6.1. Vahendajal on õigus:

6.1.1. Annulleerida Müügileping või Tehing, ühepoolses korras katkestada või ajutiselt peatada Teenuste osutamine Kasutajale juhul, kui on alust arvata, et Teenuseid kasutatakse ebaseaduslikult või käesolevat Lepingut rikkudes.

6.1.2. Peatada kõigi Teenuste osutamine, sealhulgas sulgeda mistahes ajal ilma täiendava informeerimiseta ligipääs keskkonnale MinuValik.ee.

6.1.3. Viia ilma täiendava informeerimiseta käesolevasse Lepingusse sisse muudatused.

6.2. Vahendaja on kohustatud:

6.2.1. Pakkuma Kasutajale Teenuste kasutamise võimalust.

6.2.2. Teostama Partnerile väljamakseid õigeaegselt ja vastavalt Lisas esitatud tingimustele, millele on saadud Partneri Aktsept.

6.2.3. Mitte avaldama Kasutajate konfidentsiaalseid andmeid.

6.3. Vahendaja ei kanna mitte mingil juhul juriidilist või materiaalset vastutust:

6.3.1. Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Müügilepingu täitmise eest.

6.3.2. Partneri poolt deklareeritavate kohustuste täitmise eest.

6.3.3. Juhul kui Teenuste ebakorrektne kasutamine põhjustas Kasutajatele või kolmandatele isikutele materiaalset, otsest või kaudset kahju või põhjustas arvutiprogrammides häireid või nende seadmete rikkeid.


7. Kasutaja õigused ja kohustused.

7.1. Kasutaja kinnitab käesoleva Lepingu Aktseptiga, et ta on õigusvõimeline ja teovõimeline isik, kellel on Teenuste kasutamise volitused ning kes on see, kellena ta end esitleb.

7.2. Kasutajal on õigus:

7.2.1. Omada ligipääsu kõigile Teenustele. Lepingu jõustumisel annab Kasutaja loa oma e-posti aadressi kasutamiseks MinuValik.ee teadete edastamisel, sealjuures on Kasutajal õigus omakäeliselt neist loobuda.

7.2.3. Ostjal on õigus Garanteeritud tagastusaja jooksul Tehingust loobuda. Vahendite tagastamine toimub vastavalt p-le 5.3. koos vahendite kandmisega Kasutaja pangaarvele või Virtuaalarvele. Minuvalik.ee tellimuse annulleerimisel ei kuulu boonused tagastamisele.

7.2.4. Ostjal on õigus osaleda Vahendaja poolt boonusena pakutavates Teenustes, sealhulgas Vahendaja poolt internetikeskkonnas facebook.com läbiviidavates aktsioonides.

7.3. Kasutaja on kohustatud:

7.3.1. Nõustuma teenuste tingimustega olemasoleval kujul, täies mahus ja ilma eranditeta.

7.3.1. Mitte edastama parooli ja isikuandmeid kolmandatele isikutele keskkonnale MinuValik.ee juurdepääsuks.

7.3.2. Olema teiste Kasutajate suhtes viisakas ja lugupidav.

7.3.3. Mitte kasutama Teenuseid eesmärkidel, mis tekitavad otsest või kaudset, moraalset või materiaalset kahju endale, Vahendajale või kolmandatele isikutele.

7.3.4. Teatama Vahendajale viivitamatult kõigist probleemidest keskkonnas MinuValik.ee.

7.3.5. Kompenseerima täies mahus Vahendajale tekitatud kahju, sealhulgas tahtmatult tekitatud kahju.


8. Partneri kohustused

8.1. Partner on kohustatud:

8.1.1. Garanteerima Vahendajatele ja Ostjatele Reklaamiaktsioonide läbiviimisel kinnipidamise kõigist esitatud tingimustest.

8.1.2. Kasutama reklaamis ja kaupade või teenuste pakkumisel ainult seaduslikke võtteid, mis vastavad üldtunnustatud eetilis-moraalsetele normidele.

8.1.3. Lahendama Ostjatelt saadud pretensioonide korral kõik konfliktiolukorrad ilma Vahendaja osavõtuta, sealhulgas kompenseerima kõik tekkivad kulud tingimustel, mis on kokku lepitud p-s 5.10.


9. Muud tingimused ja sanktsioonid

9.1. Kõigi ametlike teadete saatmiseks ja informatsiooni vahetamiseks kasutajate vahel kasutatakse elektroonilist posti. Vahendaja kasutab aadressi info@minuvalik.ee. Reklaamiaaktsiooni üksikasjade arutamiseks on Vahendajal õigus kasutada oma töötajate ja reklaamiagentide aadresse, mis on moodustatud vormis: nimi@minuvalik.ee.

9.2. Vahendaja töötajate poolt erisessioonide käigus valmistatud fotod ning Reklaamiaktsioonide tekstid on Vahendaja omand ning neid ei tohi ilma kirjaliku nõusolekuta mistahes kohas muus kontekstis kasutada.

9.3. Vahendaja ei edasta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.


10. Lepingu kehtivuse aeg ja sanktsioonid

10.1. Käesolev Leping on tähtajatu ja seda ei saa tühistada seni, kuni pooltel on teineteise või käesoleva Lepinguga seotud kolmandate isikute ees täitmata kohustusi.

10.2. Kõik Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamise hetkest. Vaidluste läbivaatamise puhul kehtib vaid käesolev Lepingu versioon. Leping on koostatud pooltele arusaadavalt vene ja eesti keeles.

10.3. Vaidlusküsimused lahendatakse poolte vastastikusel kokkuleppel. Juhul kui see ei ole võimalik — vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.